พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นต้น รุ่นที่ ๒๒

พลอากาศตรี ศรสิต กีรติพล เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นต้น รุ่นที่ ๒๒
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒