ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารพลาธิการ และเหล่าทหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๖๕ ขั้นสุดท้าย