นาวาอากาศเอก อนันต์ ผาสุข รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก สมชาย แจ่มจันทร์ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศและคณะ ฯ ในการตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ กรมจเรทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกรมพลาธิการทหารอากาศ ๑