พธ.ทอ.รับการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๖๓

พล.อ.ต.ครรชิต  นิภารัตน์ จก.กง.ทอ. และคณะฯ เข้ารับการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๖๓ โดยมี พล.อ.ต.สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. ให้การต้อนรับในครั้งนี้ วันที่ ๒๗ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุ รุ่นที่ ๔๕ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พล.อ.ต.สุร ไชโย จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุ รุ่นที่ ๔๕ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาชั้นยศ จ.ต. - พ.อ.อ. จำนวน ๘๐ คน ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ ๑๘ พ.ย.๖๒ - ๒๑ ก.พ.๖๓ วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๓ เวลา...

พธ.ทอ.จัดการประชุมคณะกรรมการ การจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุ

พล.อ.ต.สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดการประชุมคณะกรรมการ การจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุ เพื่อให้ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหน้าที่ของ คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ ห้องปะชุม พธ.ทอ.๒

พธ.ทอ.รับการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดปัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

พล.อ.ต.สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. พร้อมด้วย หน.นขต.พธ.ทอ. ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมฯ โดยมี พล.อ.ท.อลงกรณ์ วัณณรถ ปช.ทอ. และคณะ เพื่อร่วมบรรยายสรุปหัวข้อด้านสายวิทยาการปลัดบัญชี  วันอังคารที่ ๑๑ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๙๔๕ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

พล.อ.ต.สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด พธ.ทอ.ในวันอังคารที่ ๑๑ ก.พ.๖๓,๐๙๐๐ ณ ห้อง พธ.ทอ.๑ โดยมีผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศฯ จำนวน ๓ คน ดังนี้ เป็น ว่าที่ น.อ. ๑. น.ท.เกษมพันธ์ ฐานิตสรณ์ ๒. น.ท.ชัยวุฒิ วงษ์สมบูรณ์ เป็น ว่าที่...

พธ.ทอ. ตอนรับการตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการและสายวิทยาการด้านส่งกำลังบำรุง ประจำปี ๖๓

พล.อ.ต.สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. พร้อมด้วย หน.นขต.พธ.ทอ. ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมฯ โดยมี พล.อ.ท.ชนะยุทธ รัตนกาล จก.กบ.ทอ. และคณะ เพื่อร่วมบรรยายสรุปหัวข้อด้านส่งกำลังบำรุง  วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ น. ณ ห้องประจำ พธ.ทอ.๑

พธ.ทอ.เปิดโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

น.อ.ศรสิต กีรติพล รอง จก.พธ.ทอ. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พธ.ทอ. จำนวน ๘๐ คน เพื่อให้ได้รับความรู้ ควมเข้าใจ และให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินตนเองและของทางราชการ สาขาการจราจร ในวันที่ที่ ๑๙ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๘๐๐ -...

โครงการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด พธ.ทอ.๖๓

น.อ.อนันต์ ผาสุข เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด พธ.ทอ.๖๓ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๖ คน เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๒ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร

พล.อ.ต. สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด พธ.ทอ. โดยมีผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศฯ เป็นว่าที่นาวาอากาศตรี จำนวน ๑ คน ได้แก่ ๑. ร.อ.ประเสริฐ แก้ววิชิต และ เป็นว่าที่เรืออากาศเอก จำนวน ๑  คน ได้แก่ ๑. ร.ท.วายุกร ทองอร่าม เมื่อวันอังคารที่ ๔...

ฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ในวันจันทร์ที่ ๒ ธ.ค.๖๒

น.สัญญาบัตร และ น.ประทวน เข้ารับการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ในวันจันทร์ที่ ๒ ธ.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.พธ.ทอ.
- Advertisement -