พธ.ทอ. ตอนรับการตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการและสายวิทยาการด้านส่งกำลังบำรุง ประจำปี ๖๓

พล.อ.ต.สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. พร้อมด้วย หน.นขต.พธ.ทอ. ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมฯ โดยมี พล.อ.ท.ชนะยุทธ รัตนกาล จก.กบ.ทอ. และคณะ เพื่อร่วมบรรยายสรุปหัวข้อด้านส่งกำลังบำรุง  วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ น. ณ ห้องประจำ พธ.ทอ.๑

พธ.ทอ.เปิดโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

น.อ.ศรสิต กีรติพล รอง จก.พธ.ทอ. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พธ.ทอ. จำนวน ๘๐ คน เพื่อให้ได้รับความรู้ ควมเข้าใจ และให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินตนเองและของทางราชการ สาขาการจราจร ในวันที่ที่ ๑๙ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๘๐๐ -...

โครงการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด พธ.ทอ.๖๓

น.อ.อนันต์ ผาสุข เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด พธ.ทอ.๖๓ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๖ คน เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๒ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร

พล.อ.ต. สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด พธ.ทอ. โดยมีผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศฯ เป็นว่าที่นาวาอากาศตรี จำนวน ๑ คน ได้แก่ ๑. ร.อ.ประเสริฐ แก้ววิชิต และ เป็นว่าที่เรืออากาศเอก จำนวน ๑  คน ได้แก่ ๑. ร.ท.วายุกร ทองอร่าม เมื่อวันอังคารที่ ๔...

ฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ในวันจันทร์ที่ ๒ ธ.ค.๖๒

น.สัญญาบัตร และ น.ประทวน เข้ารับการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ในวันจันทร์ที่ ๒ ธ.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.พธ.ทอ.

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

น.อ.อนันต์ ผาสุข เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ น.ประทวน สังกัด บก.พธ.ทอ. โดยมีผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศฯ  จำนวน ๒ คน เป็นจ่าอากาศเอกง จำนวน ๑ คน ได้แก่ ๑. จ.ท.ดนัยวัชต์ รุ่งรังษีทวีสุข เป็นจ่าอากาศโทหญิง จำนวน ๑ คน ได้แก่ ๑. จ.ต.หญิง ชญาดา ฝั้นเครือ วันพฤหัสบดีที่...

พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร

พล.อ.ต. สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด พธ.ทอ. โดยมีผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศฯ เป็นว่าที่นาวาอากาศโท จำนวน ๗ คน ได้แก่ ๑. น.ต.คมสันต์ เหลืองแดง        ๒. น.ต.ดนุสรณ์ ดวงประทุม ๓. น.ต.ธนรัช อัคราช   ...

พธ.ทอ. เปิดการศึกษาหลักสูตร จนท.พัสดุ รุ่น ๔๕ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พล.อ.ต.สุระ ไชโย  จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร จนท.พัสดุ รุ่น ๔๕ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาชั้นยศ จ.ต. - พ.อ.อ. จำนวน ๘๐ คน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

จก.พธ.ทอ.แสดงความยินดีกับข้าราชการ พธ.ทอ.

พล.อ.ต.สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ.แสดงความยินดีกับข้าราชการ พธ.ทอ. ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๑๐๐ ณ พธ.ทอ.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารอากาศ จำกัด

พล.อ.ต.สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารอากาศ จำกัด เพื่อรายงานกิจการ ประจำปี ๖๒ ให้แก่สมาชิก อีกทั้งจัดตั้งคณะกรรมการในวาระการประชุมดังกล่าว วันที่ ๑ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒
- Advertisement -