พธ.ทอ.จัดสถานที่และประกอบเลี้ยงอาหารให้กับสถานที่กักกันโรคของหน่วยงาน ณ อาคารพักรับรอง ทอ.๕

  พธ.ทอ.จัดสถานที่และประกอบเลี้ยงอาหารให้กับสถานที่กักกันโรคของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๔ ณ อาคารพักรับรอง ทอ.๕

พธ.ทอ.ให้การสนับสนุนพัสดุสายพลาธิการและของใช้ประจำตัวผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)

พธ.ทอ.ให้การสนับสนุนพัสดุสายพลาธิการและของใช้ประจำตัวผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ ๒ (สนามกีฬาจันทรุเบกษา)

พิธีเลื่อนยศนายทหารชั้นประทวน

น.อ.ฉัตรชัย แก้วประยูร เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเลื่อนยศนายทหารชั้นประทวน สังกัด พธ.ทอ.ในวันศุกร์ที่ ๓๐ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ. ๑ โดยมีผู้เข้ารับเลื่อนยศฯ จำนวน ๑ คน

รับการตรวจติดตามความคืบหน้าของกรมจเรทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก อนันต์ ผาสุข รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก สมชาย แจ่มจันทร์ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศและคณะ ฯ ในการตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ กรมจเรทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖...

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งกำลังบำรุง ครั้งที่ ๒

นาวาอากาศเอก อนันต์ ผาสุข รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งกำลังบำรุง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกรมพลาธิการทหารอากาศ ๒

พธ.ทอ.รับการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๖๔

นาวาอากาศเอก อนันต์ ผาสุข รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอกหญิง ลักขณา ทองเปี่ยม รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศและคณะ ฯ ในการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ...

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุ รุ่นที่ ๔๖

                      นาวาอากาศเอก อนันต์ ผาสุข รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุ รุ่นที่ ๔๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกรมพลาธิการทหารอากาศ ๒ มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ๖๐...

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของ กรมพลาธิการทหารอากาศ

โดยมีการเชิญ นาวาอากาศโทหญิง วรรณธิดา อิทธิธานันท์ วิทยากรจาก กรมแพทย์ทหารอากาศ มาบรรยายให้ความรู้ และวิธีป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกรมพลาธิการทหารอากาศ ๒

พลอากาศตรี ศรสิต กีรติพล เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ กรมพลาธิการทหารอากาศ

พลอากาศตรี ศรสิต กีรติพล เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ กรมพลาธิการทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี อนันต์ชัย ทองเจริญ เจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ฯ มาร่วมสังเกตการณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กรมพลาธิการทหารอากาศ

พธ.ทอ.รับการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการส่งกำลังบำรุง และแผนที่ ประจำปีงบประมาณ ๖๔

พลอากาศโทนพดล เพราเพริศภิรมย์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และคณะ ฯ ได้มาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการส่งกำลังบำรุง และแผนที่ ประจำประปีงบประมาณ ๖๔ เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และให้คำแนะนำ ณ กรมพลาธิการทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรีศรสิต กีรติพล เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ...