พธ.ทอ.สนับสนุนพัสดุสายพลาธิการและของใช้ประจำตัวผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)

พธ.ทอ.สนับสนุนพัสดุสายพลาธิการและของใช้ประจำตัวผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ ๒ (สนามกีฬาจันทรุเบกษา)

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

น.อ. ฉัตรชัย แก้วประยูร เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน สังกัด บก.พธ.ทอ.ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ในวันอังคารที่ ๘ มิ.ย.๖๔ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑ โดยได้รับการเลื่อนยศ เป็น พันจ่าอากาศโท จำนวน ๑ คน คือ พ.อ.ต.ธีระพงษ์ ทองใส และ เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง จำนวน ๑ คน คือ...

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารพัสดุ รุ่นที่ ๒๑

น.อ.อนันต์ ผาสุข เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารพัสดุ รุ่นที่ ๒๑ โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาชั้นยศ ร.ต. – ร.อ. จำนวน ๕๐ คน เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

โครงการทบทวนสถานการณ์และพัฒนาแนวทางเพื่อป้องแก้ไขปัญหายาเสพติด พธ.ทอ.ประจำปี ๖๔

น.อ.ฉัตรชัย แก้วประยูร เสธ.พธ.ทอ.กล่าวเปิดโครงการทบทวนสถานการณ์และพัฒนาแนวทางเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด พธ.ทอ. ประจำปี ๖๔ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๓๖ คน วันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐  ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

พธ.ทอ.รับการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๖๔

นาวาอากาศเอก อนันต์ ผาสุข รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอกหญิง ลักขณา ทองเปี่ยม รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศและคณะ ฯ ในการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ...

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งกำลังบำรุง ครั้งที่ ๒

นาวาอากาศเอก อนันต์ ผาสุข รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งกำลังบำรุง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกรมพลาธิการทหารอากาศ ๒

พธ.ทอ.เข้ารับตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๖๔

น.อ.ฉัตรขัย แก้วประยูร เสธ.พธ.ทอ. ให้การต้อนรับ น.อ.สหกรม  นาคประดิษฐ์ รอง จก.สบ.ทอ.(๑) หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมกิจการด้านสารบรรณกิจการด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และกิจการด้านประวัติศาสตร์และพิพิภัณฑ์ทหารอากาศณ พธ.ทอ. ระหว่าง ๑๑ - ๑๒ พ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จำหน่ายดอกป๊อบปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก

สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้มาจำหน่ายดอกป๊อบปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ กรมพลาธิการทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี ศรสิต กีรติพล เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ และภริยาให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

พิธีเลื่อนยศนายทหารชั้นประทวน

น.อ.ฉัตรชัย แก้วประยูร เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเลื่อนยศนายทหารชั้นประทวน สังกัด พธ.ทอ.ในวันศุกร์ที่ ๓๐ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ. ๑ โดยมีผู้เข้ารับเลื่อนยศฯ จำนวน ๑ คน

บริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

พลอากาศตรี ศรสิต กีรติพล เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ ได้นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมพลาธิการทหารอากาศ บริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ กรมพลาธิการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด ๑๑๖ คน