หน้าแรก สำนักงานนิรภัยภาคพื้น พธ.ทอ.

สำนักงานนิรภัยภาคพื้น พธ.ทอ.

พธ.ทอ.จัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา

พธ.ทอ.จัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาให้แก่กำลังพล พธ.ทอ. จำนวน ๘๐ คน อบรมในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และการใช้เครื่องดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ มิ.ย.๖๓

สนภ.ทอ.จัดทำแบบทดสอบความรู้ด้านนิรภัยและส่งให้กำลังพล ทอ. ทำการทดสอบด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียน กำลังพล ทอ.  ตามสั่งการประธานกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.ในที่ประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ. ให้ สนภ.ทอ.ร่วมกับ ศซบ.ทอ. จัดทำแบบทดสอบความรู้ด้านนิรภัยประจำปี ๖๓ และส่งให้กำลังพล ทอ.ทดสอบด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความร่วมมือให้ท่านทำแบบทดสอบดังกล่าว ซึ่ง สนภ.ทอ.จะสรุปผลนำเรียนประธานกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยหรือต้องการตรวจสอบผลการทดสอบ สอบถามได้ที่ จ.อ.อนิรุธ พลพันสัง จนท.สอพ.กสพ.กนพ.สนภ.ทอ. โทร.๒-๐๙๕๐ สามารถเข้าทำแบบทดสอบตามลิงค์นี้ :   https://www.cybercenter.airforce/User_quizonline รหัสในการเข้าทำแบบทดสอบ...

พธ.ทอ.จัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกนิรภัยภาคพื้น

โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกนิรภัยภาคพื้นให้กับข้าราชการ  พธ.ทอ. โดยมีวิทยากรจากสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมพธ.ทอ.๑

โครงการอบรมสร้างเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

โครงการอบรมสร้างเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าประจำ พธ.ทอ. โดยมีวิทยากรจากสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุมพธ.ทอ.