ศป.ปส.พธ.ทอ.จัดนิทรรศการให้ความรู้กำลังพล พธ.ทอ.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ศป.ปส.พธ.ทอ.จัดนิทรรศการสัญจร ให้ความรู้กำลังพล พธ.ทอ.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ระหว่าง ๑๓-๑๗ มิ.ย.๖๕