ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ

262307
2
3
4
5

พลอากาศตรี ศรสิต กีรติพล เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุประจำปีงบประมาณ ๖๕ เพื่อรับทราบปัญหาและข้อขัดข้อง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ