โครงการอบรมสร้างเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าประจำ พธ.ทอ. โดยมีวิทยากรจากสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุมพธ.ทอ.