ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ กห.๐๖๓๔.๒(๔)/๔๖๑ (ชุดที่ ๒) (ประกาศเมื่อ ๙ ต.ค.๖๑)