ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ กห.๐๖๓๔.๒(๔)/๔๖๒ (ประกาศเมื่อ ๙ ต.ค.๖๑)