ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ กห.๐๖๓๔.๒(๔)/๒๕๑ (ประกาศเมื่อ ๑๖ ต.ค.๖๑)