ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ กห.๐๖๐๗.๓/๘๒๖ (ประกาศเมื่อ ๑๘ ต.ค.๖๑)