ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ (ฉบับเพิ่มเติม) (๒ พ.ค.๖๒)