ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ (ฉบับเพิ่มเติม กห.๐๖๐๗.๓/๔๑๖) (๒ พ.ค.๖๒)