พธ.ทอ. ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล  เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิ.ย.๖๒ และ ๔ – ๕ ก.ค.๖๒ ณ บริเวนด้านหน้า กรง.พธ.ทอ. เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐