น.อ.อนันต์ ผาสุข เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ น.ประทวน สังกัด บก.พธ.ทอ. โดยมีผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศฯ  จำนวน ๓ คน
เป็นจ่าอากาศเอกหญิง จำนวน ๑ คน ได้แก่
๑. จ.ท.หญิง ณัฐกฤตา มะโนสุวรรณ
เป็นจ่าอากาศโทหญิง จำนวน ๒ คน ได้แก่
๑. จ.ต.หญิง ภัสสร กอบอาษา
๒. จ.ต.หญิง อาวิภา ทองอ่อน
วันศุกร์ที่ ๖ ก.ย.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑