ขอเชิญประชุมใหญ่สหกรณ์สามัญประจำปี ๖๒ ในวันที่ ๑ พ.ย.๖๒ ลงทะเบียน ๐๘๑๕ ประชุมเวลา ๐๙๐๐