ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ กห.๐๖๓๗๓/๑๑๙๗ (๒๐ พ.ย.๖๒)