พล.อ.ต. สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด พธ.ทอ. โดยมีผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศฯ เป็นว่าที่นาวาอากาศโท จำนวน ๗ คน ได้แก่
๑. น.ต.คมสันต์ เหลืองแดง        ๒. น.ต.ดนุสรณ์ ดวงประทุม
๓. น.ต.ธนรัช อัคราช                  ๔. น.ต.ปัญญภัณ วังนาค
๕. น.ต.ปัฐวัฒน์ สุทธินวล           ๖. น.ต.ไพศาล ทองละมูล
๗. น.ต.วินัตย์ คูชัย
เป็นว่าที่นาวาอากาศตรี จำนวน ๕  คน ได้แก่
๑. ร.อ.ประทีป หวังอาษา            ๒. ร.อ.ประโยชน์ ทัศนียะเวช
๓. ร.อ.พนมไพร โชยดิรส           ๔. ร.อ.ไพศาล ใหม่หันลา
๕. ร.อ.สุธีย์ เพชรผึ้ง

เป็นว่าที่นาวาอากาศตรีหญิง จำนวน ๑  คน ได้แก่
๑. ร.อ.หญิง อำไพพรรณ จิรัตฐิวรุต์กุล

เป็นว่าที่เรืออากาศตรี จำนวน ๑  คน ได้แก่
๑. พ.อ.อ.นที อ้นสิงห์
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พ.ย.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑