น.อ.อนันต์ ผาสุข เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ น.ประทวน สังกัด บก.พธ.ทอ. โดยมีผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศฯ  จำนวน ๒ คน
เป็นจ่าอากาศเอกง จำนวน ๑ คน ได้แก่
๑. จ.ท.ดนัยวัชต์ รุ่งรังษีทวีสุข
เป็นจ่าอากาศโทหญิง จำนวน ๑ คน ได้แก่
๑. จ.ต.หญิง ชญาดา ฝั้นเครือ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พ.ย.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑