น.สัญญาบัตร และ น.ประทวน เข้ารับการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ในวันจันทร์ที่ ๒ ธ.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.พธ.ทอ.