ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารพลาธิการและเหล่าทหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ)