พธ.ทอ.จัดกำลังพลปฏิบัติงานในศูนย์ประสานความช่วยเหลือประชาชน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ณ ตลาดยิ่งเจริญ