โดยมีการเชิญ นาวาอากาศโทหญิง วรรณธิดา อิทธิธานันท์ วิทยากรจาก กรมแพทย์ทหารอากาศ มาบรรยายให้ความรู้ และวิธีป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกรมพลาธิการทหารอากาศ ๒