นาวาอากาศเอก อนันต์ ผาสุข รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุ รุ่นที่ ๔๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกรมพลาธิการทหารอากาศ ๒ มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ๖๐ คน