นาวาอากาศเอก อนันต์ ผาสุข รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอกหญิง ลักขณา ทองเปี่ยม รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศและคณะ ฯ ในการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกรมพลาธิการทหารอากาศ ๑