นาวาอากาศเอก อนันต์ ผาสุข รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งกำลังบำรุง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกรมพลาธิการทหารอากาศ ๒