น.อ.ฉัตรชัย แก้วประยูร เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเลื่อนยศนายทหารชั้นประทวน สังกัด พธ.ทอ.ในวันศุกร์ที่ ๓๐ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ. ๑ โดยมีผู้เข้ารับเลื่อนยศฯ จำนวน ๑ คน