บริการข้อมูลสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ

ด้านวิทยาการพลาธิการ

        – คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๒๕/๖๐ เรื่องแก้ไขอัตราจ่ายสำหรับทหารกองประจำการ

        – ขนาดมาตรฐานเครื่องแต่งกายทหาร กรมพลาธิการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙

       – คู่มือการจัดเลี้ยงรับรอง 

       – ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๕๔ 

       – สูตรอาหารทหารกองประจำการ   

       – คำสั่ง-ทอ.ฉ-ที่-๒๔๗-๒๖-เรื่อง-กำหนดอัตราจ่ายอาภรณ์ภัณฑ์และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 


ด้านวิทยาการพัสดุ

 – บรรยาย LMIS 62 พธ.ทอ.

 – แนวทางการตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน สตน.ทอ.

 – แนวทางการตรวจการปฏิบัติราชการ จร.ทอ.

 –โครงการศึกษา พธ.ทอ

     –คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจและสำรวจพัสดุ

     ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐

     – คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๒/๖๒ ลง ๒ เม.ย.๖๒ เรื่อง คู่มือว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ ทอ. พ.ศ.๒๕๖๒ 

     – คู่มือว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ ทอ. พ.ศ.๒๕๖๒ 

     คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๘๙/๕๒ เรื่องการเบิกจ่ายพัสดุที่ใช้สิ้นเปลืองสูญสิ้นไปหรือมีราคาต่ำ

     คำแนะนำการใช้งานพัสดุสายพลาธิการประเภทอาภรณ์ภัณฑ์

      – คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๕๐-๖๑ เรื่อง การจัดซื้อพัสดุใช้ราชการแทนการเบิกจากคลังใหญ่


ด้านวิทยาการจัดหา

     – เรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒

     – เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

     – เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน

     – เรื่องการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลง ๕ ส.ค.๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

     – เรื่องแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

     – เรื่องซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง 

     – เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 

     – เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม

     – เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

     – เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

     – เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

     – เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

     – เรื่อง บัญชีนวัฒกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

     – เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด 

     – เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม 

     – เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

     – เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

     – เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

     – เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการ

     – เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

     – เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

     – เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

     – เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

     – เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา 

     – เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

     – เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)

     – เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม ๒๕๖๒

     – เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

     – เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นกำหนดให้ไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา

     – เรื่อง การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓

     – เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน

     – เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒)

     – เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง (๑)

     – เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๑

     – เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม ๒๕๖๒

     – เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา ๑๙ แฟ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

     – เรื่อง การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามประราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     – เรื่อง การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     – เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่

     – เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

     – เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม ๒๕๖๑

     – เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๓)

     – เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับบเพิ่มเติม พฤศจิกายน ๒๕๖๑

     – เรื่อง สรุปผลการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ นขต.กห.และเหล่าทัพ งานที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างของ ปล.กห.

     – เรื่อง การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     – เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ.๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     – เรื่อง เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม ๒๕๖๑

     – เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

     – แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐ

     – แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

     – กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม

     – บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม ๒๕๖๑

     – แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

     – บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม

     – บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม ๒๕๖๑

     – ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗๙.

     – แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒

     – แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย

     – บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน ๒๕๖๑

     – ข้อหารือวิธีการจัดซื้่อจัดจ้างพัสดุ

     – โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายลำดับรอง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง

     – บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน ๖๑

     – ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง

     – แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสอบราคา

     – การตีความนิยามคำว่า “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ๔

     – แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

     – โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฏหมายลำดับรอง” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง

     – แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

     – แจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ ๒)

     – บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับเพิ่มเติม มกราคม ๖๑

     – บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ ๖๑

     – แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์หรือการสอบราคา 

     – ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างอมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

     – ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐ และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ซ)

     – ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้่อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

     – ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ

     – แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน  และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ

     – การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ

     – ระเบียบ กห.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ โดยวิธี Foreign Military Sales (FMS) และโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government to Government : G to G) พ.ศ.๒๕๖๐

       แบบสัญญาซื้อขาย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

       กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      – โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

      การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียวารดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว

      – สรุปผลการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างงานที่มีวงเงินในอำนาจ รมว.กห.ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างของ ปล.กห.ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ นขต.กห.และเหล่าทัพ

      – แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๘

      – กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Elecrtonic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา

    แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  

      มอบอำนาจการลงนามการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   

      กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market  e – market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding  e – bidding) และวิธีสอบราคา        

        – การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม    

        – การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจัางที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    

        – แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

        การซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  

      การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  

         – การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง

        ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์”   

        – การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง    

        การซ้อมความเข้าใจการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศเป็นหลักประกันสัญญา

        – ว ๓๒๒ แนวทางการปฎิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

        – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

        – พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐

        – คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.

        – คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก.

        – คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้างในระบบ eGP ปรับปรุงใหม่

        – คำสั่ง กห(เฉพาะ)ที่ ๔๐๐_๖๐ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

        – กฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

        การนับระยะเวลาการประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

        – บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

       – พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

       – ว ๓๕๖ ลง ๙ ก.ย.๕๙ ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๖ มีผลใช้บังคับ

       – ว ๑๑๔ ลง ๓๑ ส.ค.๕๙ ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ส.ค.๕๙

       – การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ(ตกลงราคา ๕๐๐,๐๐๐) 

       – การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

       – แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งป.รายจ่ายประจำปี งป.๖๐ มีผลใช้บังคับ 

       – ว ๑๘๕ ลง ๓ พ.ค.๕๙ เรื่อง การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

       – ว ๑๙๐ ลง ๑๐ พ.ค.๕๙ เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม

       – การขยายเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ

       – รายการพัสดุสาย พธ.ที่จัดเป้นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัการจำแนกประเภทจ่ายตามงบประมาณ 

       – ตัวอย่าง น.ค้ำประกัน และแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม ปม.พ.

       – ขั้นตอนการยื่นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์

       – ตัวอย่างการเขียนรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ

       – ตัวอย่างวิธีตกลงราคา

       – ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

       – การประชุมสรุปผลการอนุมัติจัดซื้อ-จ้าง ในปี งป.๕๘ และแนวทางการดำเนินการจัดซื้อ-จ้าง ในปี งป.๕๙ ของ นขต.กห.และเหล่าทัพ

       – คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

       – ว ๒๙๙ ลง ๒๘ ส.ค.๕๘ เรื่อง การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ สนย.ว่าด้วยการ พัสดุฯ

       – คำสั่ง กห (ฉ) ที่ ๒๐๐-๕๘ ลง ๒๕ พ.ค.๕๘ เรื่อง การพัสดุ

       – ตัวอย่างรายงานขออนุมัติดำเนินการ  จัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์, ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และวิธีพิเศษ

      – วีดีโอสาธิตวิธี e-market,e-bidding

       – ภาพรวม EGP ระยะที่ ๓

       – ว ๑๘๘ ลง ๒๗ พ.ค.เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

      – คู่มือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และวิธีประกวดราคา  อิเล็กทรอนิกส์

      – คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

       – คู่มือการตรวจรับพัสดุสายพลาธิการ

       – คู่มือThai Auction

       – ว ๖๘ ลง ๓ ก.ค.๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

       – ว ๘๐ ลง ๒๓ ก.ค.๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

       – ว ๒๕๕ ลง ๒๐ ก.ค.๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งป.๕๙ มีผลใช้บังคับ

       – ว ๒๕๘ ลง ๒๔ ก.ค.๕๘ เรื่อง ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี(ต)และด้วยวิธี(ป)

       – ว ๒๘๓ ลง ๑๓ ส.ค.๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

       – ว ๒๙๑ ลง ๒๐ ส.ค.๕๘ เรื่อง การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

       – ว ๑๐๙ ลง ๒๑ ก.ย.๕๘ เรื่อง หลักเกณ์วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

       – ว ๑๑๕ ลง ๓๐ ก.ย.๕๘ เรื่อง แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน

       – ว ๔๒๓ ลง ๒๙ ต.ค.๕๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุฯ