ด้านวิทยาการพลาธิการ

– หลักเกณฑ์การขอกำหนดหรือแก้ไขอัตราจ่าย
– ตำราสายวิทยาการพลาธิการ (แก้ไขปรับปรุง)
– คู่มือการจัดเลี้ยงรับรอง
– ขนาดมาตรฐานเครื่องแบบฝึก ก ข และ ค
– ขนาดมาตรฐานเครื่องแต่งกายทหาร กรมพลาธิการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙
– ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๕๔ 
– สูตรอาหารทหารกองประจำการ   
– คำสั่งกองทัพอากาศ(เฉพาะ)ที่ ๒๔๗/๒๖ เรื่อง กำหนดอัตราจ่ายอาภรณ์ภัณฑ์และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ด้านวิทยาการพัสดุ

– บรรยาย LMIS 62 พธ.ทอ.
แนวทางการตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน สตน.ทอ.
โครงการศึกษา พธ.ทอ
คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจและสำรวจพัสดุ
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔
– คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๒/๖๒ ลง ๒ เม.ย.๖๒ เรื่อง คู่มือว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ ทอ. พ.ศ.๒๕๖๒ 
– คู่มือว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ ทอ. พ.ศ.๒๕๖๒ 
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๘๙/๕๒ เรื่องการเบิกจ่ายพัสดุที่ใช้สิ้นเปลืองสูญสิ้นไปหรือมีราคาต่ำ
คำแนะนำการใช้งานพัสดุสายพลาธิการประเภทอาภรณ์ภัณฑ์
– คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๕๐-๖๑ เรื่อง การจัดซื้อพัสดุใช้ราชการแทนการเบิกจากคลังใหญ่

ด้านวิทยาการจัดหา

– บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ส.ค.63
– การสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับรายวิชาของหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพฯ
– การสนับสนุนสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน
– การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2563
– บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ก.ค.63
– บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิ.ย.63
– ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน
– บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พ.ค.๖๓
– ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
– รายงานขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการของ ทอ.
– เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เม.ย.๖๓
– เรื่อง แนวทางปฏิบัตการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๔)
– เรื่อง การประเมินผลปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
– เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน มี.ค.๖๓
– เรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
– เรื่อง การดำเนินการกรณีจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
– เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มี.ค.๖๓
– เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
– เรื่อง ขออนุมัติใช้แนวทางและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ ทอ.
– เรื่อง สรุปผลการสัมมนาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของ ทอ.
– เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธ.ค.62
– เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม
– เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และขออนุมัติแนวทางการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ นขต.กห.และเหล่าทัพ งานที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติ
– ว ๓๘๖ เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
– เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
– ว ๕๗๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
– เรื่อง รายชื่อผู้ทิ้งงาน 
– เรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒
– เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
– เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน
– เรื่องการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลง ๕ ส.ค.๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
– เรื่องแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
– เรื่องซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง 
– เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 
– เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
– เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
– เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
– เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
– เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
– เรื่อง บัญชีนวัฒกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
– เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด 
– เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม 
– เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
– เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
– เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
– เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการ
– เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
– เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
– เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒
– เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
– เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา 
– เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
– เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
– เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
– เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
– เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นกำหนดให้ไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา
– เรื่อง การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓
– เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน
– เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒)
– เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง (๑)
– เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๑
– เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม ๒๕๖๒
– เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา ๑๙ แฟ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
– เรื่อง การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามประราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เรื่อง การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่
– เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
– เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม ๒๕๖๑
– เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๓)
– เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับบเพิ่มเติม พฤศจิกายน ๒๕๖๑
– เรื่อง สรุปผลการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ นขต.กห.และเหล่าทัพ งานที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างของ ปล.กห.
– เรื่อง การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 – เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ.๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เรื่อง เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม ๒๕๖๑
– เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
– แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐ
– แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
– กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
– บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม ๒๕๖๑
– แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
– บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม
– บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม ๒๕๖๑
– ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗๙.
– แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒
– แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย
– บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน ๒๕๖๑
– ข้อหารือวิธีการจัดซื้่อจัดจ้างพัสดุ
– โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายลำดับรอง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง
– บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน ๖๑
– ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง
– แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสอบราคา
– การตีความนิยามคำว่า “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ๔
– แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
– โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฏหมายลำดับรอง” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง
– แจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ ๒)
– บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับเพิ่มเติม มกราคม ๖๑
– บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ ๖๑
– แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์หรือการสอบราคา 
– ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างอมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐ และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ซ)
– ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้่อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
– ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน  และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ
ระเบียบ กห.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ โดยวิธี Foreign Military Sales (FMS) และโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government to Government : G to G) พ.ศ.๒๕๖๐
– แบบสัญญาซื้อขาย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
– กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
– โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียวารดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว
– สรุปผลการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างงานที่มีวงเงินในอำนาจ รมว.กห.ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างของ ปล.กห.ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ นขต.กห.และเหล่าทัพ
– แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๘
– กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Elecrtonic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
มอบอำนาจการลงนามการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   
กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market  e – market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding  e – bidding) และวิธีสอบราคา        
การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม    
การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานจัางที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
การซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์”   
การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง    
การซ้อมความเข้าใจการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศเป็นหลักประกันสัญญา
– ว ๓๒๒ แนวทางการปฎิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
– คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.
– คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก.
– คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้างในระบบ eGP ปรับปรุงใหม่
– คำสั่ง กห(เฉพาะ)ที่ ๔๐๐_๖๐ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม
– กฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
การนับระยะเวลาการประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
– ว ๓๕๖ ลง ๙ ก.ย.๕๙ ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๖ มีผลใช้บังคับ
– การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ(ตกลงราคา ๕๐๐,๐๐๐) 
– การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
– แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งป.รายจ่ายประจำปี งป.๖๐ มีผลใช้บังคับ 
– ว ๑๘๕ ลง ๓ พ.ค.๕๙ เรื่อง การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
– ว ๑๙๐ ลง ๑๐ พ.ค.๕๙ เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
– การขยายเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ
– รายการพัสดุสาย พธ.ที่จัดเป้นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัการจำแนกประเภทจ่ายตามงบประมาณ 
– ตัวอย่าง น.ค้ำประกัน และแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม ปม.พ.
– ขั้นตอนการยื่นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์
– ตัวอย่างการเขียนรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
– ตัวอย่างวิธีตกลงราคา
– ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
– การประชุมสรุปผลการอนุมัติจัดซื้อ-จ้าง ในปี งป.๕๘ และแนวทางการดำเนินการจัดซื้อ-จ้าง ในปี งป.๕๙ ของ นขต.กห.และเหล่าทัพ
– คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
– ว ๒๙๙ ลง ๒๘ ส.ค.๕๘ เรื่อง การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ สนย.ว่าด้วยการ พัสดุฯ
– คำสั่ง กห (ฉ) ที่ ๒๐๐-๕๘ ลง ๒๕ พ.ค.๕๘ เรื่อง การพัสดุ
– ตัวอย่างรายงานขออนุมัติดำเนินการ  จัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์, ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และวิธีพิเศษ
– วีดีโอสาธิตวิธี e-market,e-bidding
– ภาพรวม EGP ระยะที่ ๓
– ว ๑๘๘ ลง ๒๗ พ.ค.เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 คู่มือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และวิธีประกวดราคา  อิเล็กทรอนิกส์
– คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
– คู่มือการตรวจรับพัสดุสายพลาธิการ
– คู่มือThai Auction
– ว ๖๘ ลง ๓ ก.ค.๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
– ว ๘๐ ลง ๒๓ ก.ค.๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
– ว ๒๕๕ ลง ๒๐ ก.ค.๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งป.๕๙ มีผลใช้บังคับ
– ว ๒๕๘ ลง ๒๔ ก.ค.๕๘ เรื่อง ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี(ต)และด้วยวิธี(ป)
– ว ๒๘๓ ลง ๑๓ ส.ค.๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
– ว ๒๙๑ ลง ๒๐ ส.ค.๕๘ เรื่อง การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
– ว ๑๐๙ ลง ๒๑ ก.ย.๕๘ เรื่อง หลักเกณ์วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
– ว ๑๑๕ ลง ๓๐ ก.ย.๕๘ เรื่อง แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
– ว ๔๒๓ ลง ๒๙ ต.ค.๕๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุฯ