กิจกรรมหน่วย

ผู้บังคับบัญชา

พล.อ.ต.ศรสิต กีรติพล
จก.พธ.ทอ.

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะของกำลังพล ทอ. ประจำปี ๖๔ (วงรอบที่ ๒ เม.ย. – ก.ย.)

ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพลกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้กำลังพล ทอ.ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพล ทอ. และให้ นขต.ทอ.ดำเนินการประเมินฯ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยกำหนดห้วงระยะเวลาประเมินในวงรอบที่ ๒ (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔) นั้น เพื่อให้การดำเนินการในส่วนของ พธ.ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งกำหนดห้วงระยะเวลาประเมินฯ วงรอบการประเมินที่ ๒ โดยขอให้ผู้รับการประเมิน (ข้าราชการทุกคน ตั้งแต่ น.อ.(พ)...