กิจกรรมหน่วย

วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารพลาธิการและเหล่าทหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๖๖

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค...

ผลการทดสอบความรู้ความสามารถของสายวิทยาการก่อนย้ายเข้าดำรงตำแหน่งอัตราพันจ่าอากาศเอก และ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ เหล่าทหารพัสดุ จำพวกทหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผลการทดสอบความรู้ความสามาร...

ผลการทดสอบความรู้ความสามารถของสายวิทยาการก่อนย้ายเข้าดำรงตำแหน่งอัตราพันจ่าอากาศเอก และ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ จำพวกทหารพลาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผลการทดสอบความรู้ความสามาร...

พล.อ.ต.ศรสิต กีรติพล
จก.พธ.ทอ.