พธ.ทอ. ตอนรับการตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการและสายวิทยาการด้านส่งกำลังบำรุง ประจำปี ๖๓

พล.อ.ต.สุระ ไชโย จก.พธ.ทอ. พร้อมด้วย หน.นขต.พธ.ทอ. ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมฯ โดยมี พล.อ.ท.ชนะยุทธ รัตนกาล จก.กบ.ทอ. และคณะ เพื่อร่วมบรรยายสรุปหัวข้อด้านส่งกำลังบำรุง  วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ น. ณ ห้องประจำ พธ.ทอ.๑

พธ.ทอ.เปิดโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

น.อ.ศรสิต กีรติพล รอง จก.พธ.ทอ. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พธ.ทอ. จำนวน ๘๐ คน เพื่อให้ได้รับความรู้ ควมเข้าใจ และให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินตนเองและของทางราชการ สาขาการจราจร ในวันที่ที่ ๑๙ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๘๐๐ -...