วิสัยทัศน์ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นหน่วยงานชั้นนำด้านพลาธิการและพัสดุ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีคุณภาพ”

ภารกิจ

มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติอำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการ พัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับกิจการด้านพลาธิการ การโภชนาการและบริการ และการพัสดุพลาธิการ
กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุมประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านพลาธิการและพัสดุมีเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

อ้างอิงจาก พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.๒๕๕๒

สัญลักษณ์หน่วย

Logo quarter

ความหมาย

– ดวงอาทิตย์สีแดง หมายถึง หัวใจแห่งการสนับสนุน

– ขอบสีส้ม หมายถึง การสนับสนุนส่วนต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ

– รัศมีสีเหลือง หมายถึง การสนับสนุนเสมอภาคทั่วกัน

– ปีกนกสีเงิน หมายถึง เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพอากาศซึ่งสามารถทำให้การสนับสนุนรวดเร็ว

– ตัวอักษรสีทอง “กรมพลาธิการทหารอากาศ” หมายถึงชื่อหน่วย

– ขอบสีฟ้า หมายถึง ความกว้างใหญ่ไพศาลของการปฏิบัติการสนับสนุน

– พื้นวงกลมสีน้ำเงิน หมายถึง เป็นสีที่ต้องการเน้นให้ส่วนต่าง ๆ ของภาพเด่นชัด