เว็บที่น่าสนใจ

Logo Line

 

icon bullet blue หน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม
    – กระทรวงกลาโหม
    – สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
    – กองบัญชาการกองทัพไทย
    – กองทัพบก
    – กองทัพเรือ
icon bullet blue หน่วยงานกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   – กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   – สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
   – สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
   – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon bullet blue หน่วยงาน ICT ภายในกระทรวงกลาโหม
   – กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
   – สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
   – กรมสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
   – กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
   – กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพเรือ
icon bullet blue หน่วยงานด้านไซเบอร์ภายในกระทรวงกลาโหม
    – ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
                                                               กรมพลาธิการทหารอากาศ
พระราโชวาทในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2561
KM RTAF Web Portal
ระบบเก็บฐานข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ พธ.ทอ.V1.0
Webboard ชุมชนคนพลาปลอดยาเสพติด
Intranet (เครือข่ายภายใน)  Rtaf Social (กองทัพอากาศ สังคมออนไลน์)
คู่มือในการสำรวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พธ.ทอ.
KM กรมพลาธิการ ทอ. LRTAF
ระบบสื่อสังคมออนไลน์กองทัพอากาศ (RTAF SOCIAL)