เว็บที่น่าสนใจ

Logo Line

icon bullet blue หน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม
    – กระทรวงกลาโหม
    – สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
    – กองบัญชาการกองทัพไทย
    – กองทัพบก
    – กองทัพเรือ
icon bullet blue หน่วยงานกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   – กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   – สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
   – สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
   – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
icon bullet blue หน่วยงาน ICT ภายในกระทรวงกลาโหม
   – กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
   – สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
   – กรมสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
   – กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
   – กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพเรือ
icon bullet blue หน่วยงานด้านไซเบอร์ภายในกระทรวงกลาโหม
    – ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก